Par pilsētu

Dundagas novads

Dundagas novads

Dundagas novads izveidots 2009. gada 1. jūlijā, apvienojot Dundagas un Kolkas pagastus. Tā platība ir 673,9 km2. Novadā dzīvo ap 4600 iedzīvotāju, to vidējais blīvums - 6,9 uz km2. Novads atrodas Ziemeļkursas augstienes Dundagas pacēlumā un Piejūras zemienē. Meža zemes aizņem ap 73% no kopējās platības, bet lauksaimniecībā izmantojamās - tikai 15 %. Ievērojams skaits iedzīvotāju nodarbināti meža apsaimniekošanā, kokapstrādē, lauksaimnieciskajā ražošanā, piena un zivju pārstrādē un tūrismā. Ap 28% no platības izņem īpaši aizsargājamās dabas teritorijas: Slīteres nacionālais parks un septiņi dabas liegumi, kas iekļauti Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000. Novadā ir arī 25 mikroliegumi, 78 dabas pieminekļi, tostarp ap 70 dižkoku, viena aleja, 8 ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi ar 3 dižakmeņiem.

Lībiešu krasts jeb Līvõd rānda ir no 1991. gada līdz 2003. gadam Ziemeļkurzemē (piekrastes teritorijā no Ovīšiem Baltijas jūras krastā līdz Ģipkai Rīgas jūras līča pusē) pastāvējusi Valsts īpaši aizsargājamā lībiešu kultūrvēsturiskā teritorija. Lībieši ir viena no Baltijas jūras somugru tautām, kas agrāk apdzīvoja plašu Latvijas teritoriju. Arī šodien lībiskais ir mūsu vidū: materiālajā un garīgajā kultūrā, lībiskajā dialektā un zaļibaltzilajās karoga krāsās. Katru gadu augusta pirmajā sestdienā lībieši kopā ar radu tautu pārstāvjiem no visas pasaules Mazirbē svin lībiešu svētkus. Līvu krastā ietilpst 12 ciemi - Ovīši, Lūžņa, Miķeltornis, Lielirbe, Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Kolka un Melnsils.

Adrese: Ziemeļķurzemē piekrastes teritorija no Ovīšiem Baltijas jūras krastā līdz Ģipkai Rīgas jūras līča pusē
Tālrunis: 25902280, 29198596 (Lībiešu centrs Kolkā), 29463028 (Lībiešu tautas nams Mazirbē)
Mājas lapa: www.livones.net, www.kolka.lv, www.visit.dundaga.lv,
GPS koordinātes: 57.568473, 21.717911 (Ovīšu koordinātes); 57.570729, 22.654409 (Ģipkas koordinātes)

Slīteres nacionālais parks dibināts 2000. gadā, bet tā aizsākumi meklējami jau 1921. gadā, kad Šlīteres Zilo kalnu pakājē tika izdalīts dabas piemineklis 1 100 ha platībā. Šobrīd parka teritorija aizņem 16 360 ha sauszemes un 10 130 ha jūras akvatorijas līdz 10 m dziļumam Baltijas jūrā un Rīgas jūras līča rietumu piekrastē. Dabas daudzveidības ziņā Slīteres nacionālais parks ir viena no bagātākajām teritorijām Baltijas jūras piekrastē, un to pamatoti var dēvēt par Baltijas jūras iepriekšējo attīstības stadiju "brīvdabas muzeju".

Adrese: Šlīteres mežniecība, Šlītere, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: 63286000, 28385025 (Šlīteres bāka)
Mājas lapa: www.slitere.lv, www.daba.gov.lv
E-pasts: kurzeme@daba.gov.lv
GPS koordinātes: 57.624311, 22.294908 (apdzīvotas vietas "Šlītere" koordinātes)

Kolkasrags ir izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē, divu jūru (atklātās Baltijas jūras un Rīgas līča) satikšanās vieta. Kolkasrags turpinās arī kā zemūdens sēklis 6 km garumā un 0,5 - 3 m dziļumā, tā galā uz mākslīgas salas kuģotājiem šodien ceļu rāda Kolkas bāka. Bīstamā sēkļa dēļ agrāk te bija neskaitāmu kuģu bojāejas vieta. Kolkasragā ir vienreizēja iespēja vērot saullēktu un saulrietu vienlaicīgi. Raga teritorija ir starptautiskas nozīmes gājputnu koncentrēšanās un atpūtas vieta.

Adrese: Kolkasrags, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: 29149105
Mājas lapa: www.kolkasrags.lv,
E-pasts: kolkacape@inbox.lv
GPS koordinātes: 57.756938, 22.603683

Dundagas pils, ko 13. gs. vidū sāka būvēt Rīgas domkapituls, ir lielākā un vecākā Ziemeļkurzemē, ar slēgtu pagalmu, vārtu torni un 2 - 3 m bieziem mūriem. Valsts kultūras piemineklis. Līdzās pilij atrodas 21,7 ha liels parks ar 48 sugu kokiem un 5 dižkokiem. Pils ZR korpusa ieejas torni rotā tās agrāko īpašnieku dzimtu ģerboņi. Par Dundagas pili ir daudz nostāstu un teiku, populārākā no tām - par rūķu ķēniņa kāzām un Zaļo jumpravu. Šodien pils ir ērtu un lētu naktsmītņu, kāzu un citu svinību, vietējo gardumu degustāciju, izstāžu un arvien jaunu atklājumu vieta. Ēkas trešajā stāvā saimnieko Mākslas un mūzikas skola.

Adrese: Pils 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: 63237860, 29478393
Mājas lapa: www.dundagaspils.lv
E-pasts: pils@dundaga.lv
GPS koordinātes: 57.508953, 22.358294

Kubalu skola - muzejs. Muzeja ēka ir senākais saglabājies koka guļbūves skolas nams Latvijā. Skolu Dundagas muiža uzcēla 1842. gadā, tā darbojās līdz 1964. gadam. Muzejā iespējams iepazīties ar skolas namu un atjaunoto sētas apbūvi, iejusties seno laiku skolēna ādā un minot nesen izveidotās takas, izsekot muižas laika zemes lietojumam ap skolu.

Adrese: Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: 63254335, 26332238
Mājas lapa: www.kubalmuz.lv
E-pasts: kubalmuz@dundaga.lv
GPS koordinātes: 57.465475 22.36658 (apdzīvotas vietas "Saustere" koordinātes)