Ceļu aprīkojums. SIA "SD-Serviss"

Norobežojošo barjeru sistēmas paredzētas ceļu satiksmes regulēšanai un drošības veicināšanai, kā arī satiksmes norobežošanai un brīdināšanai ceļa remontdarbu laikā. Norobežojošās barjeras iedalās: ceļa drošības barjerās (transporta barjerās), gājēju drošības barjerās un barjerās ceļu remontdarbiem.

Norobežojošo barjeru sistēmas

Norobežojošo barjeru sistēmas paredzētas ceļu satiksmes regulēšanai un drošības veicināšanai, kā arī satiksmes norobežošanai un brīdināšanai ceļa remontdarbu laikā.

Norobežojošo barjeru sistēmas iedalās: ceļa drošības barjerās (transporta barjerās), gājēju drošības barjerās un barjerās ceļu remontdarbiem.

Ceļa drošības (transporta) barjeras tiek izgatavotas no metāla un izvietotas uz ceļiem un tiltiem, piemēram, ceļu līkumos, augstu uzbērumu vietās, bīstamu šķēršļu norobežošanai. Norobežojošo barjeru sistēmu uzdevums ir pēc iespējas samazināt ceļu satiksmes negadījumu sekas.

Gājēju drošības barjeras tiek uzstādītas vietās, kur nepieciešams organizēt gājēju un velosipēdistu plūsmu, novērst pēkšņu gājēju nokļūšanu uz brauktuves. Piemēram, barjeras, kas izvietotas pie dzelzceļa pārejas, liek gājējam palēnināt gaitu, tā vairāk pievēršot uzmanību tam, vai netuvojas vilciens, kā arī nodrošina to, ka riteņbraucēji nespētu pēkšņi pabraukt zem vilciena.

Ceļa remontdarbos pielietotās norobežojošo barjeru sistēmas tiek izgatavotas no UV stabilizēta polietilēna materiāla baltā un sarkanā krāsā, tās ir viegli transportējamas un montējamas. Darba stāvoklī tās tiek piepildītas ar ūdeni, nodrošinot nepieciešamo stabilitāti.

Lasiet vairāk: http://www.sd-serviss.lv/preces/norobezojoso-barjeru-sistemas

Ātrumvaļņi

Ātrumvaļņi ir paaugstinājumi uz ceļa (ielas) brauktuves, kas izveidoti no mākslīgiem vai dabīgiem materiāliem. To konstrukcijai jābūt atbilstīgai attiecīgā ceļa (ielas) transportlīdzekļu slodzēm. Ātrumvaļņu uzdevums ir iepriekš noteikta ātruma režīma nodrošināšana un satiksmes intensitātes samazināšana. Tie rada diskomforta sajūtu iepriekš noteikto ātruma režīmu pārsniegušiem transportlīdzekļu vadītājiem, bet neietekmē citu transportlīdzekļu kustību un apkārtējo vidi.

Galvenokārt ātrumvaļņus uzstāda teritorijās, kur nav izbūvētas gājēju ietves, kā arī, piemēram, izglītības iestāžu tuvumā. To izbūves vietas regulē normatīvie akti, kas paredz, ka tos nedrīkst ierīkot uz maģistrālajām ielām, ielām, kurās kursē sabiedriskais transports, kravas automobiļi utt.

Ātrumvaļņu ierīkošanas izmaksas ir atkarīgas no izbūves vietas, konfigurācijas un nepieciešamajiem darbiem, taču šīs izmaksas atsver labums, ko iegūst visi satiksmes dalībnieki. Ātrumvaļņi palīdz veidot drošāku un klusāku vidi.

Lasiet vairāk: http://www.sd-serviss.lv/preces/celu-drosibas-aprikojums-un-paliglidzekli

Signālugunis

Signālugunis ir viena no brīdinājuma ierīcēm, kuru izmanto ceļa darbu vietas aprīkojumā papildus norobežojošiem elementiem satiksmes drošības paaugstināšanai. Signālugunis ir paredzētas ekspluatācijai vertikālā veidā.

Signālugunis ir dzeltenas (oranžas) vai sarkanas, darbojas no akumulatora, tiek montētas uz vadstatņa, barjeras, palīgbarjeras vai vairoga atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 "Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.

Lasiet vairāk: http://www.sd-serviss.lv/preces/celu-drosibas-aprikojums-un-paliglidzekli