SIA "Medkos" – darba aizsardzības konsultācijas, darba aizsardzības sistēmas izveidošana, darba aizsardzības pakalpojumi

Darba aizsardzības konsultācijas ietver sevī konsultēšanu par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem un interešu pārstāvēšanu VDI.

Darba aizsardzības konsultācijas

Darba aizsardzības konsultācijas ietver sevī konsultēšanu par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem un interešu pārstāvēšanu VDI. SIA "Medkos" savu darbību ir uzsācis 2005. gadā, apvienojoties pieredzējušiem darba aizsardzības speciālistiem. Šobrīd uzņēmums apkalpo ap 60 dažāda lieluma un nozaru uzņēmumus Latvijā, sniedzot pakalpojumus darba drošības jautājumos, tajā skaitā – darba aizsardzības konsultācijas.

Darba aizsardzības konsultācijas paredzētas gan darbinieku, gan darba vadītāju instruēšanai un informēšanai. Darbinieki un darba devēji tiek instruēti un iepazīstināti ar darba vides riskiem, kā arī konsultēti par nepieciešamo rīcību un dažādu darba aizsardzības procesu korektu veikšanu.

Darba aizsardzības konsultācijas – darba drošības garants ikvienam uzņēmumam.

Lasiet vairāk: www.medkos.lv

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana nodrošina drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērš nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. Sistēmas izveidošanā ietilpst plašs dokumentācijas un instrukciju klāsts.

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana sastāv no četrām pamatdaļām: darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošana; darba vides iekšējā uzraudzība; darba vides riska novērtēšana; konsultēšanās un sadarbība ar nodarbinātajiem un viņu uzticības personām. 

Darba aizsardzības sistēmas izveidošana sākas ar darba vides risku novērtēšanu, kam seko indikatīvo mērījumu veikšana, nepieciešamo rīkojumu izstrādāšana, nepieciešamo sarakstu izstrādāšana, obligāto veselības pārbaužu karšu sagatavošana, darba aizsardzības preventīvo pasākumu plāna izstrādāšana, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšana, ugunsdrošības dokumentācijas izstrādāšana, darba aizsardzības instruktāžu reģistrācijas žurnālu ieviešana, darbinieku darba aizsardzības ievadapmācība, darbinieku instruktāžas darba vietās, darbinieku instruktāža ugunsdrošībā, darbinieku instruktāža elektrodrošībā neelektriskajam personālam, iekšējās uzraudzības dokumentācijas sagatavošana.

Lai īstenotu darba aizsardzības principus, uzņēmumā jābūt visaptverošai darba aizsardzības sistēmai. SIA "Medkos" kompetencē ir darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzraudzība, atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām.

Lasiet vairāk: www.medkos.lv

Darba aizsardzības pakalpojumi

Darba aizsardzības pakalpojumi ir nepieciešami ikvienā uzņēmumā. Darba aizsardzības likuma 5. pants nosaka, ka darba devējam ir pienākums organizēt un nodrošināt darba aizsardzības sistēmas darbību savā uzņēmumā. Viens no variantiem ir ārpakalpojuma sniedzēju – kompetento institūciju vai kompetento speciālistu piesaiste. Darba aizsardzības pakalpojumi ir SIA "Medkos" specialitāte jau vairāk nekā 15 gadu garumā!

Darba aizsardzības pakalpojumi tiek sākti ar konsultāciju un visaptverošas darba aizsardzības sistēmas izveidošanu. Sistēmas ieviešanas mērķis ir izveidot drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, kā arī novērst nelaimes gadījumus darbā un arodslimības. Darba aizsardzības pakalpojumi ietver sevī darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveidošanu, kā rezultātā tiek nozīmētas par darba aizsardzību atbildīgās personas un noteikti to pienākumi, darba vides iekšējā uzraudzību, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un pārbaudītu to efektivitāti, darba vides riska novērtēšanu, kā rezultātā tiek iegūta informācija un sagatavoti dokumenti par darba vidē esošajiem riska faktoriem, to bīstamību, tiem pakļauto personālu un nepieciešamajiem darba aizsardzības pasākumiem, kā arī konsultācijas un sadarbību ar nodarbinātajiem un viņu uzticības personām, lai iesaistītu viņus darba aizsardzības uzlabošanā. 

SIA "Medkos" piedāvātie darba aizsardzības pakalpojumi ir darba aizsardzības sistēmas izveidošana un uzraudzība, kā arī konsultācijas darba aizsardzības jautājumos. Viss Jūsu uzņēmuma drošas un likumam atbilstošas darba vides sakārtošanai – atbilstoši Darba aizsardzības likuma prasībām.

Lasiet vairāk: www.medkos.lv